Bob

Diagnosis: Transverse Myelitis

Texas, United States