John

Diagnosis: Transverse Myelitis

Georgia, United States