Maria

Diagnosis: Transverse Myelitis

Pennsylvania, United States