Kristin

Diagnosis: Transverse Myelitis

Florida, United States