Itika Saxena

Diagnosis: Transverse Myelitis

Delhi, India